Menu

Privacybeleid

KimHaakt respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Omdat ik volledig transparant wil zijn naar mijn bezoekers over de (automatische verwerking) van persoonsgegevens, heb ik een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien je dit gebruik wenst te weigeren dient u rechtsonder in beeld op ‘Privacy & Cookie Policy te klikken en de cookie instellingen aan te passen.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.kimhaakt.nl en Etsy Shop https://www.etsy.com/nl/shop/KimHaakt
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): KimHaakt, gevestigd te Zwarte Ring 89, Assendelft, KVK: 81819323

Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

De content van de website  

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jou worden gevoerd:
  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Het verzamelen van gegevens

 • Uw gegevens worden verzameld door KimHaakt en derden.
 • Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou. Denk hierbij aan het reageren op een vraag of het verwerken van een bestelling.
 • Een aantal manieren waarop gegevens worden verzameld door KimHaakt:
  • Contactformulier: Als je een contactformulier indient, verzamelen we de gegevens getoond in het contactformulier. Deze gegevens zijn nodig om een bestelling te verwerken en contact met jou op te nemen.
  • Reacties: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.
  • Etsy: Om je bestelling te kunnen voldoen, moet je bepaalde gegevens aan mij overleggen (je hebt Etsy toestemming gegeven om deze aan mij door te geven), zoals je naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de details van het door jou bestelde product. Als je direct contact met me opneemt (bijvoorbeeld wanneer je een custombestelling plaatst) kan je er ook voor kiezen om mij additionele persoonlijke informatie te geven.
  • Webshop: Om je bestelling te kunnen voldoen, moet je bepaalde gegevens aan mij overleggen, zoals je naam, postadres, betaalgegevens en de details van het door jou bestelde product. Als je direct contact met me opneemt, bijvoorbeeld als je een op maat gemaakte/gepersonaliseerde bestelling wil plaatsen, kan je er voor kiezen om additionele persoonlijke informatie te geven.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid:
  • Toegang. Je hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die ik van u bezit. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met mij opnemen.
  • Wijzigen, beperken, verwijderen. Je hebt mogelijk ook het recht om je persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar ik om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zal ik je persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen. Als je (een) reactie(s) hebt achtergelaten op deze site, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
  • Bezwaar. Je kunt bezwaar maken tegen (i) mijn verwerking van sommige van je gegevens op basis van mijn legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.
  • Klachten. Als je in de EU woont en je zorgen over mijn gebruik van je gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heb je het recht om dit bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.
 • Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via kim@kimhaakt.nl. Ieder verzoek voor inzage dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
 • Je persoonsgegevens worden niet zomaar verstrekt aan derden. Dit gebeurt alleen indien dit nodig is voor de overeenkomst of bestelling.
 • Partijen waarmee mogelijk gegevens worden gedeeld:
  • Etsy: Ik deel gegevens met Etsy waar nodig om je mijn diensten te kunnen verlenen en om mijn verplichtingen zoals beschreven in zowel Etsy’s Verkoperbeleid en Gebruiksvoorwaarden na te komen.
  • Dienstverleners: Ik schakel bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan mijn shop te leveren, zoals bezorgers. Ik zal je persoonlijke gegevens met deze derde partijen delen, maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.
  • Naleving van wetten: Ik kan jouw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als ik te goeder trouw van mening ben dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.
  • Spamdetectie: Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Commerciële aanbiedingen

 • Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur je een mail naar het volgende adres: kim@kimhaakt.nl.
 • Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Bewaartermijn gegevens

 • De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
 • Wanneer er na een contactmoment geen bestelling of opdracht volgt, worden je gegevens maximaal 1 jaar bewaard.
 • Na het afronden van een bestelling of opdracht worden je gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard.
 • Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Cookies 

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan mijn website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan mijn website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om mijn website speciaal op jou in te stellen en reacties plaatsen te vergemakkelijken.
 • Wanneer je de website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens je eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee ik je informeer over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteer je het gebruik ervan.
 • De volgende soorten cookies worden op de website gebruikt:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Google Analytics (analytische cookie):. Analytische cookies worden gebruikt om inzage te krijgen in het bezoek aan mijn website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan ik de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van mijn website. Ik kan niet zien wie mijn websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  • Tracking cookies: Tracking cookies zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
  • Affiliate links: sommige blogposts bevatten affiliate links. Wanneer deze links volgt dan wordt er bij het laden van de partner site een cookie geplaatst. Deze affiliate cookies worden alleen geplaatst met het doel om bij te houden of wij een commissie van onze partner ontvangen. De gevolgen voor de privacy van onze bezoekers is gering, waardoor er geen toestemming hoeft te worden gevraagd.
  • Reacties: Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
  • Ingesloten content: Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodig ik je uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Beveiliging

 • Ik heb maatregelen genomen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Ik maak altijd gebruik van sterke wachtwoorden voor alle accounts. Mijn PC is voorzien van de nodige beveiliging, en de software wordt altijd bijgewerkt. Dit alles om ongeoorloofde toegang en datalekken te voorkomen.

Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je je richten tot: Kim Bakker, kim@kimhaakt.nl.

Op 9 juni start de Bliss Mandala CAL
Doe jij ook mee?

X